Η νεκρώσιμος ακολουθία και τα ιερά μνημόσυνα
Προσφορά!

Η νεκρώσιμος ακολουθία και τα ιερά μνημόσυνα

Original price was: 9,00 €.Current price is: 8,00 €. συμ/νου ΦΠΑ

- +
Add to Wishlist

Σχόλια των Αγίων Πατέρων και Παρηγορητικός Λόγος προς πενθούντας

Στο βι­βλίο αυτό γί­νε­ται προσ­πά­θεια μι­κρής προσ­εγ­γί­σε­ως στο μυ­στή­ριο του θα­νά­του. Ε­ξε­τά­ζε­ται το πως εισήλ­θε στην αν­θρώ­πι­νη ζωή ο θά­να­τος, σε τι με­τα­βλή­θη­κε με την έ­λευ­ση του Χρι­στού, και πό­σο ω­φέ­λι­μη είναι για μας η εν­θύ­μη­σή του. Στη συν­έ­χεια δί­νε­ται ένας σύν­το­μος σχο­λι­α­σμός της ακο­λου­θί­ας εις ψυ­χορ­ρα­γούν­τα και της εξ­ο­δίου α­κο­λου­θί­ας, από την στι­γμή της κοι­μή­σε­ως του αν­θρώ­που μέ­χρι την τα­φή του. Κα­τό­πιν γί­νε­ται ανα­φο­ρά στα ιερά μνη­μό­συ­να και την ω­φέ­λειά τους, και στο τέ­λος ο λό­γος στρέ­φε­ται προς τους πεν­θούν­τας, ως πα­ρη­γο­ρία για την κοί­μη­ση κά­ποιου προσ­φι­λούς προσ­ώ­που.

Τα κεί­με­να είναι όλα των αγί­ων Πα­τέ­ρων, δι­ό­τι αυτοί, με την αγι­α­σμέ­νη ζωή και τον θε­ο­φώ­τι­στο λό­γο τους, μπο­ρούν να πεί­σουν και να πα­ρη­γο­ρή­σουν κά­θε κα­λο­προ­αί­ρε­τη ψυ­χή.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Η νεκρώσιμος ακολουθία και τα ιερά μνημόσυνα”

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.