Κλῖμαξ

Κλῖμαξ

15,00  συμ/νου ΦΠΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος… 7

Σύντομος βιογραφία τοῦ μακαρίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου… 11

Ἕτερα βιογραφικά στοιχεῖα… 20

Ἐπιστολή Ἰωάννου ἡγουμένου τῆς Ραϊθοῦ, πρός Ἰωάννην τόν Σιναΐτην… 23

Ἡ ἀπάντησις εἰς τήν ἐπιστολήν… 25

Κλῖμαξ θείας ἀνόδου… 28

Λόγος Α΄ Περί ἀποταγῆς… 31

Λόγος Β΄ Περί ἀπροσπαθείας… 45

Λόγος Γ΄ Περί ξενιτείας… 51

Λόγος Δ΄ Περί ὑπακοῆς… 62

Λόγος Ε΄ Περί μετανοίας… 118

Λόγος ΣΤ΄ Περί μνήμης θανάτου… 139

Λόγος Ζ΄ Περί τοῦ χαροποιοῦ πένθους… 147

Λόγος Η΄ Περί ἀοργησίας… 167

Λόγος Θ΄ Περί μνησικακίας… 177

Λόγος Ι΄ Περί καταλαλιᾶς… 181

Λόγος ΙΑ΄ Περί πολυλογίας καί σιωπῆς… 186

Λόγος ΙΒ΄ Περί ψεύδους… 189

Λόγος ΙΓ΄ Περί ἀκηδίας… 192

Λόγος ΙΔ΄ Περί γαστριμαργίας… 196

Λόγος ΙΕ΄ Περί ἁγνείας… 206

Λόγος ΙΣΤ΄ Περί φιλαργυρίας… 232

Λόγος ΙΖ΄ Περί ἀναισθησίας… 237

Λόγος ΙΗ΄ Περί ὕπνου καί προσευχῆς…  242

Λόγος ΙΘ΄ Περί ἀγρυπνίας… 245

Λόγος Κ΄ Περί δειλίας… 249

Λόγος ΚΑ΄ Περί κενοδοξίας… 252

Λόγος ΚΒ΄ Περί ὑπερηφανείας… 263

Λόγος ΚΓ΄ Περί λογισμῶν βλασφημίας… 271

Λόγος ΚΔ΄ Περί πραότητος καί ἁπλότητος… 276

Λόγος ΚΕ΄ Περί ταπεινοφροσύνης… 283

Λόγος ΚΣΤ΄ Περί διακρίσεως

   ΜΕΡΟΣ Α΄ Περί διακρίσεως  λογισμῶν καί παθῶν καί ἀρετῶν… 303

   ΜΕΡΟΣ Β΄ Περί διακρίσεως εὐδιακρίτου… 332

   ΜΕΡΟΣ Γ΄ Σύντομος ἀνακεφαλαίωσις τῶν προηγουμένων… 354

Λόγος ΚΖ΄ Περί ἡσυχίας

   ΜΕΡΟΣ Α΄ Διά τήν ἱεράν «ἡσυχίαν», τήν σωματικήν καί τήν ψυχικήν… 363

   ΜΕΡΟΣ Β΄ Περί διαφορᾶς καί διακρίσεως ἡσυχιῶν… 371

Λόγος ΚΗ΄ Περί προσευχῆς… 387

Λόγος ΚΘ΄ Περί ἀπαθείας… 402

Λόγος Λ΄ Περί ἀγάπης, ἐλπίδος καί πίστεως… 408

Σύντομος προτροπή… 416

Λόγος ἕτερος, Εἰς τόν Ποιμένα… 417

- +
Add to Wishlist
Κατηγορίες: ,

Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης

 

Τό ἀριστούργημα τῆς ὀρθόδοξης ἀσκητικῆς γραμματείας, πού συντάχθηκε ἀπό τό θεοκίνητο χέρι τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου. Τό ἱερογράφημα αὐτό τοῦ Θεοβαδίστου Ὄρους προσφέρεται στόν σύγχρονο ἄνθρωπο σάν ἀσφαλής ὁδηγός στήν πορεία του γιά τήν πνευματική τελείωση, σέ νεοελληνική μετάφραση, μέ τά πιό ἀπαραίτητα σχόλια καί ἕνα μικρό γλωσσάριο. «Ἀδελφὲ ἐν Κυρίῳ καὶ συστρατιῶτα, σὺ ποὺ ἐπιθυμεῖς τὴν ἀνοδικὴν πορείαν καὶ μάχεσαι διὰ τὴν κατάκτησιν τοῦ οὐρανοῦ, λάβε εἰς χεῖρας σου τὴν ὁσιακὴν ταύτην βίβλον. Διάβαζε καὶ πορεύου. Κάθε λόγος της ἀποτελεῖ καὶ μίαν νέαν βαθμίδα ἀνόδου. Προχώρει μὲ ἀνδρείαν, ὅσον καὶ ἄν σοῦ παρουσιάζεται ὁ δρόμος ἀνηφορικὸς καὶ ἀκανθόσπαρτος… Ἔχε προσηλωμένον τὸ βλέμμα σου εἰς τὴν τελευταίαν βαθμίδα, ὅπου ὁ Κύριος καὶ Νυμφίος τῶν ψυχῶν μας μᾶς ἀναμένει…».

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Κλῖμαξ”

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.