Προσφορά!

Ο Γάμος, η Οικογένεια και τα Προβλήματά τους

16.00 14.50 συμ/νου ΦΠΑ

ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΙΑ
Δεν αποτελεί εμπόδιο για την αρετή 25
Πρέπει να υπάρχη «ο σύνδεσμος της αγάπης… » 26
Το αληθινό συνοικέσιο 27
Ο αληθινός πλούτος 28
Η απαραίτητη φροντίδα 30
Απαραίτητη Η ομόνοια και Η αγάπη 31
Το σώμα δεν μπορεί να επαναστατήση 32
«Οι παλαιοί ζητούσαν της ψυχής την ομορφιά.. » 33
Ο γάμος Ισαάκ και Ρεβέκκας 35
Τα αποτελέσματα των σατανικών πομπών 36
Τύπος της αγάπης του Χριστού προς την Εκκλησία 38
Ας μην καταστρέφουμε τους εαυτούς μας 39
Ο κατάλληλος καιρός 41
Υποχρεώσεις της έγγαμης και της παρθένου 42
Κοινά τα του γάμου, κοινές και οι αρετές 43
Αγιογραφικά παραδείγματα ενάρετων εγγάμων 44
Εάν είναι χρήσιμη η γυναίκα, είναι βοηθός 47
Η πρόνοια του Θεού και η οικειότητα του άνδρα προς τη γυναίκα 48
Ο σύνδεσμος και Η συμπλοκή 49
Αποτελέσματα της υποταγής της
συζύγου «ως τω Κυρίω… » 50
Πρότυπο και μέτρο της συζυγικής αγάπης 52
«Κι αν κάτι πάθης για χάρι της…. » 53
Μη ζητάς από τη γυναίκα εκείνο πού δεν έχει 54
«Κανείς ας μην περιμένη να πλουτήση… » 56
Η οφειλόμενη τιμή 57
«Το μυστήριον τούτο μέγα έστι… » 59
«Η γυναίκα να σέβεται τον άνδρα… » 60
Αγάπη και φόβος στη συζυγική ζωή 60
Και αν η γυναίκα δεν έχη σεβασμό; 61
Η δεύτερη εξουσία 64
Τρόπος επιτυχίας της συζυγικής αγάπης 66
Απομάκρυνσις των σατανικών πομπών 71
«Ερώ τίνα προς αυτήν διαλέγεσθαι χρη… » 72
Ο γάμος σήμερα γίνεται συνάλλαγμα 79
Ο αηδιαστικός πλούτος 80
Η ολέθρια και διαβολική φράσις 81
«Δεν υπάρχει πιο τίμιο… » 83
Ο πολύς και καλός πλούτος 83
Μπορεί κανείς και μέσα στο γάμο να γίνη θαυμαστός 85
Τα καταγέλαστα πράγματα 85
Η οφειλομένη τιμή 90
Το πρόβλημα άπιστου συζύγου 91
Η συμπεριφορά της συζύγου 95
Ο καθένας πρέπει να εκπληρώνη τα καθήκοντα του 96
Ο πατραλοίας 99
Σκέψου την ημέρα του γάμου.
Λιμάνι είναι η γυναίκα 101
Και αν αποτύχουμε στην εκλογή; 103
Υπόθεσις αγάπης 104
Ο άνδρας προσφέρει την αγάπη,
Η γυναίκα την υπακοή 105
«Τι εφεύρεν ο διάβολος» 106
Δεσμός ο γάμος. Μπορείς να τον κάνης εύθυμο διαφορετικά 107
Επαινετή Η παρουσία της παρθένου και της εγγάμου 107
Είναι μύρο και μυστήριο 108
Εάν οι δύο δε γίνουν ένα, δεν κάνουν πολλούς 110
Το παιδί είναι η γέφυρα 111
«Και όταν παιδίον μη η; » 112
Μυστήριο της Εκκλησίας 113
Ο πνευματικός γάμος 114
Ποιος πρέπει να είναι ο γαμπρός 115
Πώς πρέπει να γίνονται οι γάμοι 116
«Κάλεσον τον Χριστόν προ των άλλων» 116
Η αρετή δεν περιορίζεται στους μοναχούς 117
Ο γάμος διατηρεί τον αγιασμό 118
«Συνεργοί εν Κυρίω… » 119
Ο Παύλος νομοθετεί για το γάμο 119
Πώς παρευρίσκεται ο Χριστός; 120
Τα αναιρετικά της σωφροσύνης 121
Η γενναιοδωρία πού έχει κέρδος 122
Η τιμωρία να λούζωνται με ύβρεις 124
Σκοπός του γάμου 125
Ορισμός της μοιχείας 127
Λιμάνι και ναυάγιο 128
Χρειάζεται μεγάλη φροντίδα 128
Πρώτα να διάβασης τους νόμους του Θεού 129
Καταφυγή στον Παύλο 130
Μέτρο της αγάπης προς τη γυναίκα 131
Μιμήσου το Χριστό 132
Και αν η γυναίκα είναι αδιόρθωτη; 134
Η εντολή του Θεού 134
«Το μύστηριον τούτο μέγα εστίν» 135
Ο Θεός έσπειρε τους έρωτες αυτούς 136
Ο Χριστός και η Εκκλησία 137
Μη σκέπτεσαι επιπόλαια 137
Αρμοδιότητες της γυναίκας 138
Ας ζητούμε αρετή ψυχής 140
Ο γάμος λιμάνι, καταφύγιο, παρηγοριά 140
Αιτία και σκοπός του γάμου 142
Η ομορφιά του σώματος και η ψυχική αρετή 143
Ο Θεός προξενητής 143
Τα προβλήματα του γάμου 145
Όποιος κατηγορεί το γάμο, αδικεί την παρθενία 146
Δεν υπήρχε πριν από την πτώσι 147
Όπου θάνατος, εκεί γάμος 148
Η σωφροσύνη σκοπός του γάμου 149
Για ποιους είναι αναγκαίος; 150
Δεσμός όντως ο γάμος 151
Το κατόρθωμα του γάμου 152
Η σύναψις πλούσιου γάμου 153
Η έγγαμη έχει πολλές αφορμές λύπης 155
Τα δυσάρεστα 156
Σκιά και όνειρο τα αγαθά του γάμου 161
«Μέγα αληθώς το μυστήριον» 163
Αποτέλεσμα της ομόνοιας των συζύγων 164
Έχει ελαττώματα η γυναίκα σου; 166
Οι φροντίδες του γάμου 167

ΣΥΖΥΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ΣΥΖΥΓΩΝ
Συνουσία 171
Η χαλεπή ενέδρα 171
Πρέπει να είναι εκ συμφώνου 172
Σκοπός της εγκράτειας 173
Αγιογραφικές μαρτυρίες 174
Η γυναίκα Η οποία εγκρατεύεται
χωρίς τη θέλησι του άνδρα της 175

ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ, ΑΤΕΚΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΩΣΙΣ
Εικόνα αναστάσεως 179
«Του της φύσεως δημιουργού έστι το παν» 179
«Ήνοιξε την μήτραν αυτής» 180
«Αρετής χρεία» 180
Τεκνογονία και καλή ανατροφή 181
Δεν αφήνει τον άνδρα να υπερηφανεύεται 182
Είναι από τα πολυτιμότερα 182
Ας μη στενοχωριούνται οι γυναίκες 183
Δεν προέρχεται από αμαρτία 184
Ανυπόφορη Η ατεκνία 186

ΓΟΝΕΙΣ, ΤΕΚΝΑ, ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Μορφή εξουσίας 189
Θέλημα του Θεού Η τιμή των γονέων 189
Οι φυσικοί δάσκαλοι 191
Φυσική ανάγκη η αγάπη των γονέων προς τα τέκνα 192
Όρια υπακοής 192
«Μη παροργίζετε τα τέκνα υμών» 193
Οι μοναχοί τιμούν ιδιαίτερα τους γονείς τους 194
Η σύντομη συμβουλή 194
Όρια υπακοής 195
Πώς πρέπει να είναι τα παιδιά 196
Φροντίδα για τη σωφροσύνη 196
Το παράδειγμα του Ηλεί 199
Τα χρήματα και οι νέοι 200
Τα διηγήματα και οι ιστορίες 200
Η αμοιβή για την καλή ανατροφή 201
Έργο και των δύο 203
Αποτελέσματα ελλείψεως της σωφροσύνης 204
Απομάκρυνσις από την ασέλγεια 205
Εκκλησιασμός 206
Κάνε τον εαυτό σου ναό βασιλικό 207
Η ψυχή του νέου μπορεί να γίνη σπίτι του Θεού 208
Από την πρώτη ηλικία 209
Η πνευματική λειτουργία 210
Τί να διδάσκονται 211
Η αδιαφορία των γονέων είναι το αποτέλεσμα της κακής ζωής των νέων 212
Οι προφάσεις των γονέων για το γρήγορο γάμο 212
Δεν υπάρχει ανώτερη τέχνη 214
Είναι η πιο κατάλληλη ηλικία για την ακρόασι των πνευματικών θεμάτων 215
«Κατάλιπε του Θεού την πρόνοιαν… » 216
Προλήψεις και δεισιδαιμονίες 218
«Εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» 220
Μιμήσου την Άννα 221
Το σπουδαιότερο… 222
«Να του χαρίζης τα μεγάλα… » 223
Οι νέοι και Η Αγ. Γραφή 224
Μη τοποθετήτε στηρίγματα από έξω 225
Υπάρχει μισθός για την καλή ανατροφή 226
Η ωφέλεια από τη διδασκαλία των Ψαλμών 227
Γιατί επιβάλλεται ο γρήγορος γάμος; 231
Ο κατάλληλος καιρός για το γάμο 231
Απαραίτητος ο φόβος του Θεού 233
«Άγριον η νεότης» 234
Η μεγάλη παρακαταθήκη 235
Η πνευματική πείνα 237
Οι παιδοκτόνοι γονείς 237
Ο Θεός βοηθάει στο έργο της καλής
ανατροφής 240
Ο Ηλεί και τα παιδιά του 241
Σήμερα πολλοί γονείς γίνονται παιδοκτόνοι 242
Τα χρυσά αγάλματα. Μιμήσου τον Ιώβ, τον Αβραάμ, τον Δαυίδ 243
Ο μεγάλος πλούτος 244
Για όλα φροντίζουμε, εκτός από τον εκκλησιασμό τους 245
Τολμάς να ονομάζεσαι πατέρας; 246
Αν κατέχεται από δαιμόνιο 247
Σκληρή η τιμωρία των γονέων 248
Και τώρα πολλοί τιμωρούνται 251
Η φροντίδα του Θεού 252
Αιτία της διαστροφής των παιδιών 253
Οι παιδοκτόνοι γονείς 255
Η αληθινή μόρφωσις 256
Η Άννα, η μητέρα του Σαμουήλ 257
Τότε είναι δικά μας, όταν τα αφιερώνουμε στο Θεό 258
Ο μισθός της καλής ανατροφής 259
Ας προετοιμάσουμε υπηρέτες για το Θεό 260
Οι ανόητες φροντίδες 261
«Θρέψον αθλητήν τω Χριστώ… » 263
Η διάπλασις της απλής παιδικής ψυχής 264
Κατασκευαστές αγαλμάτων 264
Η ψυχή του παιδιού σαν πόλις 265
Οι νόμοι της πόλεως 266
Η πύλη της γλώσσας 267
Η πύλη της ακοής και η διδασκαλία της αγ. Γραφής 271
Τα ονόματα των παιδιών 279
Η πύλη της οσφρήσεως 280
Οι οφθαλμοί 280
Η αφή 285
Οι οικίες και τα δωμάτια των πολιτών 285
Ο θυμός 286
Η αγωγή του επιθυμητού 291
Οι αβλαβείς τέρψεις σαν αντιστάθμισμα 291
Νηστεία και προσευχή 292
Γρήγορος γάμος 294
Σχέσεις με πνευματικούς πατέρες 295
Η φρόνησις 295
Η τέλεσις του γάμου 296
Το επάγγελμα 297
Νέος και κόρη 297

ΧΗΡΕΙΑ, ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΑΜΟΣ. ΧΗΡΕΙΑ
Ανυπόφορο κακό 301
Η δύναμις των δακρύων της χήρας 301
Ενώθηκες με το Θεό 302
Ποια η πραγματική χήρα 303
«Η σπαταλώσα ζώσα τέθνηκεν… » 304
«Τί έστι χήρα… » 304
Αξίωμα και τιμή και δόξα μεγάλη 305
Περιέχει έργα και αξίωμα 307
Δεν είναι όνομα συμφοράς 308
Αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πόνο από τους επισκόπους 309
Θαυμάζεται και επαινείται και από τους ειδωλολάτρες 309
Τώρα στη θέσι εκείνου έχεις το Θεό 312
Ο διαφορετικός μισθός των χηρών 312
Δεν υπολείπεται από την παρθένο 313

ΔΙΑΖΥΓΙΟ
Απαγορεύεται από το πρόσταγμα του Δημιουργού 314
«Ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος… » 314
Βδελυρό και παράνομο 315
Αυθεντικός λόγος διαζυγίου 316
Και αν Η γυναίκα είναι πονηρή; 316
Γιατί επιτρεπόταν στην Παλαιά Διαθήκη; 317
Πότε επιτρέπεται 317
Είναι μίασμα 318
Ο προφήτης Μαλαχίας 320
Τρόπος τελέσεως του δευτέρου γάμου 322
Η λέαινα. Το πρόβλημα των παιδιών 323
Οι αηδίες του δευτέρου γάμου 324
Αίτιες του δευτέρου γάμου των γυναικών 325
Αιτία, Η αγάπη προς τον κόσμο 328
Ανώτερος ο πρώτος γάμος 329
Η ονομασία του γάμου 330
Η ψυχική διάθεσις του δευτέρου συζύγου 331
Ο Παύλος επέτρεψε το δεύτερο γάμο 332
Οι προφάσεις 332
Δεν είναι άξιος επαίνων 334
Η ηδονή στο δεύτερο γάμο 335
Οι υποθέσεις της λύπης του δευτέρου γάμου 336
Και όταν πρόκειται για νέα γυναίκα; 337
Κηλιδώνει το κρεβάτι του πεθαμένου 339
Αν υπάρχουν παιδιά; 339

ΠΟΡΝΕΙΑ, ΜΟΙΧΕΙΑ, ΕΚΤΡΩΣΙΣ
Ολέθριο πάθος 343
Ατιμάζεις το Θεό 343
Αίτια και αποτελέσματα 344
Η αχαριστία προς το Θεό 345
Γνώρισμα της πόρνης 345
Θρασύ το γένος των πόρνων 346
Το σώμα της πόρνης είναι βούρκος 346
Ο καρπός της ντροπής 347
Κάνεις την πόρνη και δολοφόνο 347
Αποτέλεσμα 348
Το σώμα γίνεται μιαρό 349
Ο κυρίαρχος της επιθυμίας 349
Η σαρκική ηδονή 350
Η ταραχή 352
Όλους τους καταστρέφει 355
Αιτία του πάθους 356
Θεραπεία 357
Απόδειξις της ακαθαρσίας 358
«Φεύγετε την πορνείαν… » 360
Μολύνει τον πάσχοντα και το δράστη 360
Ο πόρνος αμαρτάνει στο σώμα του 361
Η ανυπόληπτη δουλεία 362
Η κοινωνική θέσις του πόρνου 362
Ο σώφρων Ιωσήφ 363
Δεν υπάρχει ηδονή 366
Δεν υπάρχει πιο ανυπόφορο 367
Δεν υπάρχει καμμία δικαιολογία 368
Αδύνατη Η σωτηρία του μοιχού 369
Θεραπεία 370
Η γυναίκα πού συνοικεί με πόρνο είναι ακάθαρτη 371
Αποτέλεσμα κενοδοξίας 373
Ληστεία και πλεονεξία 373
Προσβολή προς το Θεό 374
Ορισμός 375
Το σώμα του άνδρα ανήκει στη γυναίκα 377
Ίσότης στη σωφροσύνη 378
Να θεωρής πέτρινες τις υπόλοιπες γυναίκες 379
Δεν υπάρχει αισχρότερο 380
Φοβήσου το Θεό 381
Πώς θα μπης στην Εκκλησία; 382
Περισσότερο καταδικάζονται όσοι αμαρτάνουν μετά το γάμο 384
Η αλυσίδα του νόμου 385
Η μοιχαλίδα δεν είναι γυναίκα κανενός 386
Δεν υπάρχει δικαιολογία 387
Η ρίζα της μοιχείας 388

ΕΚΤΡΩΣΙΣ
Χειρότερη από το φόνο 390

ΑΣΕΛΓΕΙΑ – ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ
Το αποκορύφωμα των κακών 393
Τα ζώα δεν ανατρέπουν τους νόμους 395
Η αδιαφορία των γονέων 396
Το πιο άτιμο πάθος 396
Αιτία Η πλεονεξία 397
Ο τετραπλός πόλεμος 398
Προέλευσις του πάθους 398
Η παράλογη συνουσία 400
Χειρότεροι από τους δολοφόνους 401
Η χειρότερη προσβολή 401
Θα δεχόσουν να γίνης σκύλος; Προέλευσις 402

Κατηγορία:

Περιγραφή

Χρυσοστομικός Άμβων Γ’

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Ο Γάμος, η Οικογένεια και τα Προβλήματά τους”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *